Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MEGACLOTHING.PL

 

I. Definicje

Aby ułatwić rozumienie zasad określających sposób funkcjonowania oraz właściwe metody korzystania z portalu megaclothing.pl, regulamin ściśle określa zasięg stosowanych definicji:

1. Sklep internetowy (sprzedawca) – w rozumieniu serwisu sprzedażowego online, udostępnionego pod adresem megaclothing.pl, przy pomocy którego Klient może dokonać zakupu określonego poniżej asortymentu, na stałych zasadach. Sklep internetowy prowadzony Magdalena Laskowska "MEGA", której siedziba mieści się pod adresem ul. Pszczelarska 7, 59-220 Legnica, NIP 6912538873.

2. Kontakt – z właścicielem serwisu, obsługą, można skontaktować się poprzez:
    a) telefon – 735 983 983,
    b) adres e-mail – bok@megaclothing.pl.

3. Klient (konsument) – jako Klienta, określa się jednostkę zdolną do czynności prawnych, lub jednostkę, która posiada zdolność prawną na specjalnych zasadach. Klient musi mieć co najmniej 18 lat.

4. Asortyment (towar) – ogół produktów dostępnych do sprzedaży, za pośrednictwem strony internetowej megaclothing.pl.

5. Regulamin – zbiór zasad i definicji, umożliwiających sprawne korzystanie z serwisu, oraz ułatwiających rozumienie poszczególnych zagadnień związanych z działaniem i obsługą strony internetowej.

6. Rejestracja – przekazanie niezbędnych danych, w celu założenia konta w serwisie online.

7. Formularz rejestracyjny – automatycznie generowana aplikacja, umożliwiająca przesłanie danych niezbędnych w celu założenia konta na stronie internetowej sklepu.

8. Zamówienie – czynność potwierdzająca chęć nabycia wybranych produktów z asortymentu sklepu internetowego.

9. Formularz zamówienia – miejsce do wypełnienia, ułatwiające dokonanie zakupu wybranego towaru, oraz określenie adresu dostawy, sposobu przesyłki oraz metody płatności.

10. Umowa sprzedaży – zobowiązująca sprzedawcę do przeniesienia własności określonych produktów na Klienta, który dokonał zakupu, przy jednoczesnym zobowiązaniu Klienta do uiszczenia odpowiedniej zapłaty, w formie określonej warunkami umowy.

 

II. Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne dotyczą szerokiego zakresu działania serwisu, ale również określają zasięg niniejszego regulaminu, sposoby jego rozumienia oraz wszelkie kwestie związane z relacją między sklepem internetowym a Klientem.

 

1. Zakres regulaminu

§ Regulamin sklepu internetowego, dostępnego pod adresem megaclothing.pl ma za zadanie określać zasady korzystania z serwisu sklepu online, oraz prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Klienta. Regulamin jest jednocześnie zbiorem ustaleń, dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną, na podstawie artykułu 8. Ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną.

§ Zakres regulaminu, obejmuje takie kwestie jak: rodzaj i specyfikacja usług świadczonych online, zasady składania oraz realizacji zamówień, wymagania techniczne pozwalające na korzystanie z serwisu w minimalny i optymalny sposób, wszelkie kwestie związane z zawieraniem i rozwiązywaniem umów sprzedaży, sposób przeprowadzania postępowania reklamacyjnego.

§ Ramy regulaminu określają zasady zawierania oraz realizacji umów, dotyczących sprzedaży produktów udostępnionych na stronie sklepu internetowego, zgodnie z ustaleniami art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017, 1219 tj. z dnia 24.06.2017 r.).

 

2. Warunki korzystania z serwisu internetowego

§ Absolutnym minimum, by móc swobodnie korzystać z wszelkich dostępnych opcji, związanych z serwisem megaclothing.pl, jest posiadanie sprzętu umożliwiającego korzystanie z Internetu, łącza internetowego, oraz jednej z przeglądarek o parametrach wystarczających do bezproblemowego realizowania zamierzeń związanych z odwiedzinami w sklepie online.

§ Aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcji sklepu, należy korzystać z nowych, aktualizowanych przeglądarek, obsługujących pliki cookies, zgodnych z wymaganiami technicznymi strony internetowej:Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej z włączoną obsługą Java Script, lub Firefox, Chrome, Safari, przy minimalnej rozdzielczości ekranu 1024 x 768 pikseli.

§ Właściciel sklepu internetowego, nie może i nie przejmuje odpowiedzialności, za korzystanie z witryny w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem, a także za błędy wynikające z niepoprawnego funkcjonowania urządzenia Klienta, za pomocą którego łączy się z Internetem.

§ Wszelkie prawa do sklepu internetowego: majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej, do wzorów, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronie internetowej (z wyjątkiem logotypów i zdjęć umieszczonych w celach prezentacji towarów, do których prawa autorskie mogą należeć do podmiotów trzecich) należą do sprzedawcy, a korzystać z nich można wyłącznie w sposób określony i zgodny z regulaminem oraz za zgodą sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

 

3. Zasady korzystania za sklepu online

§ Sama zawartość witryny internetowej, nie stanowi oferty, z punktu widzenia Kodeksu Cywilnego. Zaproszeniem do zawarcia umowy, w odniesieniu do artykułu71. Kodeksu Cywilnego, są dane o towarze, opisy techniczne produktów udostępnionych w sklepie internetowym, dotyczące ich parametry.

§ Swobodne korzystanie ze sklepu online, z uwzględnieniem wszelkich dostępnych dla Klienta funkcji z dokonaniem zamówienia włącznie, wymaga przejścia kilku etapów:
a) zapoznania się i akceptacja zasad zawartych w regulaminie,
b) wypełnienia formularza rejestracyjnego,
c) wypełnienia formularza sprzedaży, z uwzględnieniem opcji wyboru sposobu wysyłki i metody płatności,
d) wyrażenia przez klienta, będącego konsumentem, zgody na dostarczanie treści cyfrowych, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość,
e) potwierdzenia chęci zakupu i zapłaty.

§ Korzystanie ze sklepu online, nie powinno naruszać ogólnie przyjętych zasad, przebiegać w sposób uciążliwy dla innych, wykraczać poza granice określone obowiązującym prawem. W przypadku, gdy Klient świadomie naraża na problemy obsługę serwisu, sam serwis lub innych użytkowników, właściciel sklepu ma prawo do ograniczenia lub całkowitego uniemożliwienia Klientowi korzystania z serwisu internetowego.

 

4. Regulacje dotyczące Klientów

§ Klient nie powinien:
a) w świadomy sposób działać na szkodę serwisu oraz innych użytkowników sklepu internetowego,
b) podawać danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy, niedokładnych lub nieaktualnych,
c) dopuszczać się zachowań niezgodnych z przepisami obowiązującego prawa, zasadami prawidłowego korzystania z sieci oraz naruszających prawa osób trzecich,
d) propagować za pomocą serwisu treści obraźliwych, naruszających prawo, propagujących przemoc, naruszających dobro innych osób (w tym prawa do własności intelektualnej i autorskiego),
e) rozsyłać informacji niezamówionych przez użytkowników serwisu, w ramach opcji związanych z użytkowaniem sklepu internetowego,

§ Właściciel serwisu może ograniczyć możliwość korzystania z serwisu internetowego Klientowi, który łamie zasady regulaminu serwisu. Jednocześnie, Właściciel dokłada wszelkich starań i korzysta z usprawnień, zapewniających bezpieczeństwo danych, uniemożliwiających modyfikowanie, pozyskiwanie czy usuwanie danych osobowych, stosowanych adekwatnie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa.

 

5. Zasady dotyczące rejestracji

§ Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z rejestracją. Zakup towaru nie wymaga rejestracji konta. Jeśli Klient jednak, nie wyrazi chęci założenia konta w serwisie internetowym, może skorzystać z opcji – zakupy bez rejestracji. Zakupy bez rejestracji, wymagają podania wszelkich danych, niezbędnych do realizacji zamówienia, w tym adresowych, kontaktowych, metody wysyłki oraz sposobu zapłaty, opcjonalnie – dane do faktury Vat.

§ Rejestracja konta w serwisie sklepu internetowego, ułatwia dokonywanie zakupów poprzez możliwość zapamiętania danych dotyczących zakupów, zawartości koszyka, danych do faktury Vat. Opcja kupna asortymentu, po rejestracji w systemie, znacznie ułatwia wypełnianie formularzy. Rejestracja oznacza wypełnienie wygenerowanych formularzy oraz potwierdzenie chęci założenia konta klienta. Rejestracja wymaga potwierdzenia znajomości i akceptacji regulaminu.

§ Pozostawienie pustych pól w formularzu rejestracyjnym, może uniemożliwić założenie Konta Klienta, podobnie jak odmowa zaznaczenia akceptacji regulaminu oraz pozostałych zgód.

§ Dodatkowym wymogiem, w celu założenia Konta Klienta, jest akceptacja zgody na udostępniony zakres Polityki Prywatności. Treść formuły: „Akceptuję regulamin serwisu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez nazwa firmy siedzibą w adres, w celu rejestracji konta i obsługi transakcji oraz na powierzenie danych w celu przetwarzania podmiotom współpracującym z nazwa firmy, w zakresie realizacji zamówień (np. kurierzy). Przetwarzanie
danych osobowych będzie się odbywało na podstawie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację w serwisie i realizację zamówień. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.”

 

6. Zasady dotyczące składania zamówień

§ Umowa sprzedaży towarów, dotycząca Konsumentów i zawarta za pośrednictwem sklepu internetowego, określona jest umową zawieraną na odległość, w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§ Zamówienia składać można jedynie poprzez serwis sklepu internetowego, nie ma opcji pominięcia tej drogi, wykluczenia formularza sprzedaży, oraz innych etapów zakupu czy realizacji sprzedaży. Proces zakupu jest schematyczny i dostosowany do możliwości przeciętnego użytkownika Internetu. Serwis dostępny jest całą dobę, zamówienia składać można o każdej porze dnia i nocy. Ich realizacja, oraz wszelkie zabiegi związane z fizyczną obecnością pracowników, z pominięciem algorytmów, są zależne od godziny pracy w trybie stacjonarnym.

§ Złożenie zamówienia rozpoczyna się dodaniem wybranego produktu do koszyka – ten etap nie zobowiązuje do kontynuowania zamówienia, realizacji zamówienia. W koszyku, Klient powinien wskazać parametry umożliwiające precyzyjne wskazanie konkretnego produktu (w przypadku odzieży, są to m.in. kolor i rozmiar).

§ Potwierdzenie chęci zakupu, w ostatnim etapie realizacji sprzedaży, nakłada na Klienta obowiązek zapłaty za wskazany towar. System potwierdza uruchomienie procedur realizacji zakupu, poprzez wysłanie informacyjnego e-maila, na adres skrzynki Klienta, wskazany podczas dokonywania zakupu. Klient może dowolnie modyfikować zamówienie, do momentu potwierdzenia chęci zakupu. Informacje o produktach, podane na stronach internetowych sklepu, stanowią ofertę, w
rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta zamówienia, stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży z serwisem megaclothing.pl, zgodnie z treścią Regulaminu.

 

7. Zasady dotyczące płatności

§ Ceny, które zostały umieszczone przy poszczególnych produktach sklepu internetowego megaclothing.pl, są cenami brutto i nie zawierają kosztów dostawy. O sposobach oraz kwocie płatności za przesyłkę, a także wszelkich innych kosztach, które musi ponieść Klient, system informuje w kolejnych etapach realizowania zamówienia.

§ Klient ma do wyboru kilka alternatywnych metod płatności za zakupiony towar: tradycyjny przelew bankowy, szybki przelew za pośrednictwem firmy Blue Media S.A., płatność gotówką przy odbiorze. Klient, zostanie dodatkowo poinformowany, w jakim czasie powinien dokonać płatności za złożone zamówienie. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.

§ W przypadku nieuiszczenia przez Klienta zapłaty, w wybranej formie i określonym terminie, umowa pomiędzy sklepem i Klientem zostanie rozwiązana. W przypadku odstąpienia, jeśli zaszły jakieś relacje, Klient i Sprzedawca są zobowiązani, do zwrotu wszelkich świadczeń. Klient zostanie poinformowany każdorazowo, o kolejnych etapach postępowania, na trwałym nośniku.

 

8. Zasady dotyczące dostawy

§ Realizowanie dostawy zostaje zainicjowane po otrzymaniu zadeklarowanej płatności, lub, w przypadku płatności przy odbiorze, natychmiastowo, zgodnie z godzinami pracy pracowników obsługi sklepu internetowego.

§ Towar jest jest dostarczany na terenie Polski, ale także całej Unii Europejskiej

§ Klient ma do wyboru kilka metod dostawy zamówionego produktu:
a) Poczta Polska, list polecony, koszt - 9,90 PLN, czas dostawy – 3 do 5 dni roboczych,
b) Poczta Polska, paczka, koszt - 9,90 PLN, czas dostawy – 3 do 5 dni roboczych,
c) przesyłka kurierska, firma – uzupełnić, koszt - 13 PLN, czas dostawy – 3 do 5 dni roboczych,
d) przesyłki zagraniczne, koszt - od 40 do 100 zł (uzależnione od wagi), czas dostawy – 5 do 14 dni roboczych.

Zależnie od wybranego sposobu zrealizowania zamówienia, Klient ponosi określone koszty. Koszt wybranego sposobu dostarczenia zamówienia, podany jest przed potwierdzeniem chęci zakupu.

§ Dostawa realizowana jest w najszybszym możliwym terminie, zwykle do 48h, opcjonalnie do 3 dni, pod warunkiem, że wybrany produkt znajduje się na magazynie sklepu. W przeciwnym wypadku, Klient zostanie poinformowany o możliwym dłuższym czasie realizowania przesyłki (braki magazynowe, będą uwzględnione w opisie przy wybranym produkcie). Właściciel sklepu nie odpowiada za opóźnienia wynikające z działania Poczty Polskiej czy wybranej firmy kurierskiej.

§ Towar zostanie dostarczony na adres wskazany przez Klienta. Właściciel zobowiązuje się do wysłania produktów bez wad widocznych i ukrytych, zgodnych z opisem na stronie internetowej.

§ Klient zobowiązany jest do odebrania przesyłki w sposób określony, zgodnie z zasadami dotyczącymi przesyłki danego rodzaju. W przypadku stwierdzenia naruszenia przesyłki, uszkodzeń, otwarcia paczki, Klient ma prawo do spisania protokołu właściwego do danego zdarzenia, zgodnie z zasadami określonego dostawcy.

§ Do każdego zamówienia, zgodnie z życzeniem Klienta, dołączona zostanie faktura Vat lub paragon potwierdzający zakup.

 

9. Zasady dotyczące odstąpienia od umowy

§ Klient ma prawo do odstąpienia od umowy, w ciągu 14 dni od dostarczenia produktu. Klient nie musi podawać przyczyny odstąpienia ud umowy. W przypadku kilku produktów, objętych jedną umową, czas liczenia 14 dni, inicjowany jest po dostarczeniu ostatniego produktu, czy partii produktów.

§ Aby zachować obowiązujący termin, Klient powinien wysłać oświadczenie o chęci odstąpienia od umowy, przed upływem 14 dni od momentu dostarczenia towaru.

§ Klient może skorzystać z różnych dróg i sposobów dostarczenia odstąpienia od umowy: tradycyjny list wysłany pocztą, fax, poczta elektroniczna, kontakt poprzez stronę internetową. Oświadczenie może być złożone, lecz nie musi, na formularzu o wzorze zawartym w załączniku do ustawy o prawach konsumenta, z dnia 30 maja 2014 roku.

§ Konsekwencje złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy: Sprzedawca, w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia, zwraca płatności dokonane przez Klienta w związku z określonym zamówieniem za pomocą tych samych dróg płatności, które wybrane zostały przy dokonaniu zamówienia przez Klienta lub na numer rachunku wskazany w odstąpieniu od umowy. Sprzedawca ma prawo do wstrzymania zwrotu, do czasu otrzymania zwróconego produktu, lub dowodu na jego odesłanie, Klient powinien odesłać zamówiony towar, w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, ponosząc koszty przesyłki produktu do Sprzedawcy.

§ Sklep internetowy nie przyjmuje zwrotów nadanych za pobraniem lub poprzez usługę Paczkomaty. Dla wygody i transparentności transakcji zaleca się wysyłkę listem poleconym lub paczką pocztową.

§ Klient, może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod regulaminem w formie załącznika. Może również sporządzić własnoręczne oświadczenie według poniższego wzoru:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY – wypełnić i wysłać na adres sklepu, lub sporządzić według wzoru, w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

- adresat – MEGA Magdalena Laskowska, adres ul. Pszczelarska 7, 59-220 Legnica
– ja/my* niniejszym informuję/informujemy*, o moim/naszym* odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących rzeczy*, umowy dostawy następujących rzeczy*, umowy o dzieło, polegającej na
wykonaniu następujących rzeczy*, o świadczenie następującej usługi*(...)
– data zawarcia umowy/odbioru*,
– imię i nazwisko konsumenta(-ów),
– adres konsumenta(-ów),
– podpis konsumenta(-ów) - tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej,
– data,

* niepotrzebne skreślić.

 

10. Zasady dotyczące reklamacji i gwarancji.

§ Sprzedawca na stronie internetowej sklepu, udostępnia produkty nowe, pozbawione wad. W przypadku, gdy Klient stwierdzi jednak obecność wady produktu, ma prawo skorzystania z reklamacji, której zasady określone są przez przepisy dotyczące rękojmi, zawarte w Kodeksie Cywilnym.

§, Megaclothing jako sprzedawca, odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem ,w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi, za wady, w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.

§ Aby zgłosić reklamację, należy skorzystać z wybranej metody kontaktu ze Sprzedawcą, oraz wysłać formularz, oświadczenie (lub inna forma) zawierający podstawowe informacje dotyczące produktu, wady i okoliczności: krótki opis wady, czas pojawienia się wady, dane Klienta oraz rodzaj żądania Klienta, w związku z sytuacją.

§ Sprzedawca ma 14 dni aby ustosunkować się do reklamacji nadesłanej przez Klienta. Jeśli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie odpowie na złożoną reklamację w ciągu 14 dni, żądania uznaje się za zasadne.

§ Koszty związane z przesyłką produktu, ponosi Klient. Sklep internetowy nie przyjmuje przesyłek za pobraniem oraz na Paczkomaty. Optymalną formą wysyłki jest list polecony lub paczka pocztowa.

§ W przypadku gdy Klient nie może dojść do porozumienia ze Sprzedawca, w oparciu o dostępne metody, ma prawo do skorzystania z alternatywnych rozwiązań: skorzystać z pomocy rzecznika konsumentów, Federacji Konsumentów, Stowarzyszenia Konsumentów Polskich (i innych), zwrócić się o pomoc do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów -
www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php lub www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php,
www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php., złożyć skargę za pośrednictwem www.ec.europa.eu/consumers/odr/, szukać pomocy poprzez polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej lub wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej. Każdy Konsument ma również prawo dochodzenia swoich praw przed sądem.

 

III. Postanowienia końcowe.

Umowy poprzez stronę internetową sklepu megaclothing.pl, zawierane są w języku polskim.

Sprzedawca bierze na siebie i ponosi odpowiedzialność, w przypadku niewywiązania się z zawartej umowy, lub nienależytego wywiązania się z zawartej umowy. W momencie zawarcia umowy z Przedsiębiorcą, Sprzedawca ponosi konsekwencje jedynie w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą. W sprawach nieuregulowanych w przedstawionym regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu, w momencie gdy zajdzie taka potrzeba. Zmiany mogą dotyczyć sposobów płatności, dostawy, a także danych kontaktowych Sprzedawcy i innych. Każdorazowo, regulamin będzie respektowany zgodnie z datą złożenia zamówienia przez Klienta. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z wyprzedzeniem.

Zasady dotyczące ochrony danych osobowych oraz szczegóły dotyczące polityki prywatności i cookies, omówione zostały w osobnych zakładkach i umieszczone na stronie internetowej sklepu, zgodnie z obowiązującymi zasadami.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl